Vrátenie tovaru

 
 
 

Zavolajte nám 0948 252 388 Sme sme tu pre vás počas pracovných dní od 9:00 do 16:30

 
 
 
 

Vrátenie tovaru

Príloha: formulár pre vrátenie tovaru

Nepoškodený a nepoužívaný tovar nám môžete vrátiť v originálnom nepoškodenom obale až do 14 dní od doručenia.

Tovar, ktorý si prajete vrátiť nám zašlite spolu s originálnym daňovým dokladom (faktúrou) a vyplneným formulárom o vrátení tovaru na adresu: Peter Šuhajda - ASCONA, Radlinského 972/3, 052 01 Spišská Nová Ves.

Peňažné prostriedky Vám zašleme do 14 dní od obdržania zásielky u nás.

 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom vrátenia tovaru, neváhajte nás kontaktovať:

  • telefonicky na čísle 0948 252 388
  • alebo mailom na info@uzasnedarceky.sk

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

8.2.

Kupujúcim sa v tejto časti chápe spotrebiteľ – osoba, ktorá nenakupuje tovar za účelom výkonu podnikania, povolania alebo zamestnania. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len "Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov"). 

8.3.

Kupujúci kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu objednávky, presnou špecifikáciou tovaru, spôsobu, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane originálneho obalu, dokumentácie, návodu, príslušenstva, a pod.) kupujúci zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe a s formulárom pre vrátanie tovaru späť na adresu predávajúceho (ale nie formou dobierky). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru a to rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

8.4.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.

8.5.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru a to rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

8.6.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bodoch 8.2. a 8.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na náhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

8.7.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia